Societats

 • Constitució, transformació, dissolució i liquidació de societats.
 • Convocatòria i assistència en les reunions de Juntes Generals, Assemblees i Consells d'Administració; formalització i execució dels acords presos en les mateixes.
 • Operacions de reestructuració empresarial: fusions, escissions i aportacions de branca d'activitat, adquisició i venda de societats, creació de societats holding, compra i venda d'accions i participacions socials.
 • Suport a les empreses en la presa de decisions. Elaboració i implantació de projectes de negoci, plans de viabilitat, plans estratègics, organització empresarial, valoració d'empreses.

Successió empresarial

 • Planificació jurídica de la successió empresarial i execució dels actes preparatoris
 • Redacció de protocols familiars

Contractació

 • Negociació, redacció i formalització de contractes de "joint venture" i altres formes de col·laboració empresarial
 • Negociació, redacció i formalització de contractes immobiliaris - compravenda, permuta, arrendament- d'empresa, de comissió, distribució, suministra, agència, etc.
 • Negociació, redacció i formalització de contractes de llicència de marques, cessió de drets d'autor i altres drets de la propietat industrial i intel·lectual

Concursal

 • Preparació econòmica i direcció jurídica de concurs de creditors
 • Reclamació de deutes a creditors concursats

Bancari

 • Procediments judicials o extrajudicials contra entitats financeres per clàusules sòl o altres clàusules abusives, accions preferents, swaps o altres productes financers nocius
 • Negociació de refinançaments de deute bancari -préstecs, hipoteques, etc.-
 • Assessorament en la formalització de contractes amb entitats financeres -préstecs, préstecs hipotecaris, dacions en pagament, etc.-

Contenciós

 • Procediments judicials o arbitrals derivats d'accions de impugnacions d'acords socials, responsabilitat d'administradors, separació de socis, etc.
 • Procediments judicials derivats d'accions de competència deslleial, drets de propietat industrial o intel·lectual, responsabilitat contractual o extracontractual, resolució de contractes, reclamacions de quantitat, etc.
 • Procediments judicials d'execució de títols canviaris (xecs o pagarés), de resolucions judicials o arbitrals
 • Mediació en acords i transaccions extrajudicials

 • Negociació de convenis col·lectius, estatutaris i d'empresa.
 • Contractació laboral, amb incidència sobre relacions laborals de caràcter especial (alta direcció, representats de comerç, etc.).
 • Acomiadaments individuals i col·lectius.
 • Expedients de Regulació d'Ocupació.
 • Assessorament front a reclamacions de tot tipus, amb seguiment de processos davant la jurisdicció social i contensiosa-administrativa.
 • Conflictes col·lectius (expedients de regulació per extinció o suspensió de contractes, negociacions de convenis, etc.).
 • Reclamacions de seguretat social: incapacitats, prestacions de viduïtat, atur, etc.
 • Riscos laborals
 • Intervencions davant la Inspecció de Treball: inspeccions, tramitació davant totes les instàncies administratives i judicials d'oposició contra actes de infracció i/o liquidació, etc.
 • Preparació i sol·licitud d'expedients d'ajornaments de quotes

 • Expansió internacional de Societats. Negociacions, contractes de distribució i exclusiva de vendes, joint ventures i acords de col·laboració internacional entre empreses.
 • Constitució de societats en altres països i desenvolupament d\inversions.
 • Procediments judicials internacionals, planificació fiscal internacional tant en l'àmbit de persones físiques com jurídiques.
 • Col·laboració amb despatxos internacionals.

 • Planificació tributària personalitzada.
 • Estudis relatius a la incidència fiscal en tot tipus de transaccions i/o operacions amb repercussió econòmica (qüestions immobiliàries, societàries, etc.).
 • Estudi i planificació fiscal d'estructures empresarials amb patrimonis particulars.
 • Estudi, planificació fiscal de la successió hereditària de patrimonis particulars i empresarials.
 • Tramitació de recursos i tot tipus de reclamacions davant de l'administració tributària i tribunals economico-administratius i contencioso-administratius.

  Responsabilitat Civil

  • Accidents de circulació, Responsabilitat mèdica, Responsabilitat professional, Patologies o defectes constructius.

  Contractació

  • Compravendes
  • Permutes
  • Arrendaments de finques urbanes i rústiques

  Successions i Família

  • Separacions, divorcis, nul·litats civils i canòniques, guarda i custòdia compartida, parelles de fet, liquidació de societats de guanys,...
  • Incapacitats
  • Declaracions d'hereus, acceptacions d'herència, reclamacions de llegítima, testamentaries,...

  Contenciós civil

  • Processos ordinaris, verbals, monitoris, mesures cautelars, jurisdicció voluntària, etc
  • Accions de responsabilitat contractual
  • Procediments executius, hipotecaris, de testamentaria, arrendaments rústics i urbans, etc
  • Immobiliari, propietat horitzontal, divisió de comunitats de béns, resolució de contractes, reclamacions de quantitat, clàusules sòl o altres clàusules abusives, accions preferents, swaps o altres productes financers nocius, etc.
  • Reclamació de impagaments
  • Reclamacions de consumidors i usuaris

  Execucions

  • De resolucions judicials o arbitrals
  • Garanties de tipus real o personal -avals, etc.-

 • Assessorament a les administracions públiques en matèria de personal, contractació, serveis públics i reclamacions.
 • Tramitació dels expedients administratius, recursos de reposició, recursos d'alçada front a resolucions, actes i disposicions de l'Administració pública i reclamacions prèvies
 • Sancions administratives per incompliment de normativa de soroll, seguretat, contaminació...
 • Responsabilitat Patrimonial. Reclamació enfront de les administracions públiques, per danys derivats del funcionament dels serveis públics.
 • Responsabilitat patrimonial per negligència mèdica
 • Via de fet
 • Expropiació Forçosa
 • Contractació pública
 • Tramitació de llicències urbanístiques
 • Gestió urbanística. Tramitació de projectes de parcel·lació i urbanització
 • Constitució i gestió de juntes de compensació

 • Tramitació de tot tipus de procediments en relació a delictes societaris, contra els drets dels treballadors
 • Assessorament i defensa en delictes contra la seguretat vial
 • Assessorament i defensa en delictes contra els drets dels treballadors
 • Assessorament i defensa en delictes contra les relacions familiars, violació dels deures de guarda i custodia, abandonament de família, etc

Mediació Empresarial

Mediació en l'àmbit laboral

Mediació familiar

Mediació en l'àmbit de consum

Mediació en l'àmbit de les execucions hipotecàries

Mediació ciutadana i comunitària en l'àmbit local
Amb la finalitat d’oferir-vos un millor servei, utilitzem cookies. Si seguiu navegant, n’estareu acceptant el seu ús.