AVÍS LEGAL

El domini www.nxadvocats.com és propietat de l'empresa:

Nom: NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L.U.
NIF: B17830779
Domicili: Av. Jaume I, 64, 5è - 17001 Girona (Girona)
Telèfon: (0034) 972 21 42 88 i 972 20 64 83
Fax: (0034) 972 21 89 22

Propietat intel·lectual i industrial :
La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit pels drets de propietat industrial i intel·lectual. Es prohibeix la reproducció pública, i la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expressa de "Nicolazzi & Xifra Advocats S.L.U".

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L.U.:

Abast de la política de protecció de dades personals
Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en la presentació dels nostres serveis presencials, en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les quals puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.
En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, fer consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves Dades Personals?
En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L. amb NIF B17830779 i domicili social a Avinguda Jaume I, 64 5è 17001 GIRONA.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?
El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals en NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L. i que s’ocupa del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: comptabilitat@nxadvocats.com

Quines Dades Personals es recullen i quines són les seves finalitats?
A continuació, detallem les dades personals que es gestionen, així com les seves finalitats.
Servei: Jurídic
Dades: Nom, cognom, telèfon, adreça, telèfon mòbil, correu electrònic, dades personals, professionals, laborals, econòmiques i dades sensibles.
Finalitat i legitimació: Prestació del servei contractat, legitimat per la relació contractual i pel seu consentiment.
Destinataris: Previstos per llei

Servei: Butlletí informatiu
Dades: Correu electrònic
Finalitat i legitimació: Enviament d’informació legitimat pel seu consentiment
Destinataris: NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L.

Si en un servei concret calgués dur a terme el tractament de dades sensibles, aquesta acció sempre es durà a terme en el marc del compliment d’una llei. El seu consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?
A continuació, us exposem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 • En compliment d'una relació contractual.
 • Quan vostè ens dona el seu consentiment.
 • Per interès legítim de NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L. en la promoció de serveis, productes i iniciatives que puguin interessar.
 • En compliment de les obligacions imposades per la llei.

Li recordem que vostè pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment enviant un correu electrònic a la següent adreça: comptabilitat@nxadvocats.com.

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials
Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o a les xarxes socials, de la mateixa manera que per a la recopilació de dades per a realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, la nostra empresa obté prèviament el consentiment, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.
El tractament d'aquestes fotos acata el principi de proporcionalitat, és a dir, les dades es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents
NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L. adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari sempre haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes han de ser adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quant de temps conservarem les seves dades?
NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L. conservarà les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per a la qual van ser recopilades. Si la directriu fos diferent de la indicada en aquesta política, aquesta eventualitat es detallarà en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?
NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L. només cedirà les seves dades a aquells serveis que s'indiquin i en els casos previstos per la llei. No es realitzaran transmissions internacionals de les seves dades personals.
En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, atesa la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat
NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L. assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per aquesta raó ha adoptat mesures essencials de seguretat per tal d’evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, amb la qual cosa garanteix la seva integritat i seguretat.
L'usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l'empresa de qualsevol robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?
Dret: Accés
Contingut: Podrà consultar les dades personals gestionades per NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L.

Dret: Rectificació
Contingut: Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.

Dret: Supressió
Contingut: Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.

Dret: Oposició
Contingut: Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

Dret: Limitació del tractament
Contingut: Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals en els següents casos:

 • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades
 • Quan NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L. no necessiti tractar les seves dades, però vostè sí que les necessiti per a l’exercici o defensa de les seves reclamacions.

Dret: Portabilitat
Contingut: Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en l’esmentat format.

Canal d’atenció:

 • Presencial: Avinguda Jaume I, 64 5è 17001 Girona
 • En línia: comptabilitat@nxadvocats.com


Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Per exercir els seus drets, caldrà que acompanyi la seva sol·licitud d’una còpia del seu DNI o d’un altre document que acrediti la seva identitat.
L’exercici del drets és gratuït.

Xarxes socials
El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L. i, per tant, la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que la consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per consegüent, tot seguit es detallen algunes premisses que convé tenir en compte.
L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió als serveis que presta NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L.
En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.
L'usuari es compromet a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, així com contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, essent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.


NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L. no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals es faci amistat en cap xarxa social.

NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L. es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions, així com de bloquejar o denunciar el perfil de l’autor d'aquests missatges.
Recomanacions als usuaris/usuàries:

 • Revisar i llegir les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprendre les possibilitats de configuració i d’ús que la xarxa ofereixi.
 • Configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.
 • No publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Anar amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotgen imatges relatives a terceres persones.
 • No oferir dades de tercers sense el consentiment previ d'aquests.


Les xarxes socials gestionades per NICOLAZZI I XIFRA ADV, S.L. són:
Xarxa: Facebook
Adreça: https://www.facebook.com/NXAdvocats/

Xarxa: Linkedin
Adreça: https://www.linkedin.com/company/n&x-advocats/

Xarxa: Instagram
Adreça: https://www.instagram.com/nxadvocats